----------- parameters si main zero-waste
----------- parameters 222 main zero-waste
----------- parameters si main zero-waste
----------- parameters 222 main zero-waste
Zero Waste

  

DOBRODOŠLI V ZERO WASTE HOTELU EKOHOTEL KOROŠ 

Kaj je Zero Waste?

Zero Waste je zaveza, ki vodi družbo v spremembo življenjskega stila in navad ter k posnemanju trajnostnih naravnih ciklov, kjer so vsi odpadni materiali surovina za nekoga drugega – One man's trash is another man's treasure!

Glavni cilj Zero Waste hotelov je zniževanje količin nastalih odpadkov in preprečevanje škodljivih izpustov v zemljo, vodo in zrak, ki bi lahko ogrozil zdravje ekosistemov, ljudi, živali ali planeta. Kot hotel na poti do Zero Waste delujemo po smernicah zelenega poslovanja, ki prispevajo tudi k boljši povezanosti z lokalnim okoljem, večjem zadovoljstvu gostov in naših zaposlenih.
 

Zero Waste in zeleni razvoj Slovenije:

Zero Waste hotele in restavracije je prvi uvedel Antonino Esposito v znani turistični destinaciji Sorrento v Italiji. Trenutno je koncept uspešno uvedel že v 20 hotelov in restavracij. Z Ekologi brez meja, ki so nacionalna Zero Waste organizacija za Slovenijo, sodeluje pri prenosu znanja in izkušenj v slovenski prostor. 
Leta 2014 so postali del mreže Zero Waste Europe in s tem nacionalna organizacija za zastopanje programa Zero Waste Slovenija.

 


 

KAKO BOMO POSTALI DEL ZERO WASTE KONCEPTA?

Do okolja izkazujemo skrben odnos, še posebej na področju odpadkov, pitne vode in spoštljivega odnosa do hrane. V hotelu se trudimo zagotavljati visoko kakovost storitev za vaše ugodje in obenem pa skrben odnos do narave. Tako smo na poti, da bomo ločili 90% vseh naših odpadkov, cilj pa nam je da jih letno ustvarili 50% manj in porabili za 30% manj vode in energije. To bomo dosegli z vpeljavo nekaterih izboljšav:
1. Ločeno zbiranje odpadkov.
2. Varčevanje z vodo – npr. okolju prijazna uporaba brisač in posteljnine.
3. Varčevanje z energijo
4. Uporaba izdelkov in embalaže za večkratno uporabo ( npr. dozirne stekleničke za milo in šampon, v hotelski restavraciji ter kuhinji pa steklena embalaža za marmelade, med, itd. 
5. Sodelovanje z lokalnimi dobavitelji.
 

ZERO WASTE HIERARHIJA IMA 7 RAVNI, 2 POVEZANI Z IZDELKI IN 5 Z ODPADKI:

1) Zavračanje / premislek / preoblikovanje
Prva raven zajem dejavnosti, povezane s preprečevanjem nastajanja odpadkov. Lahko gre za oblikovanje sistemov brez odpadkov ali za ustavitev oglaševanja izdelkov za enkratno uporabo, ki jih lahko enostavno nadomestimo z alternativami.
Primer – ekohotel Koroš - povratni sistemi, uporabljamo le steklenice za večkratno uporabo.
Goste bomo opozarjali naj nam ne prinašajo »odpadkov« !


2) Zmanjšanje in ponovna uporaba
Še vedno v coni brez odpadkov se druga raven hierarhije posveča povečanju trga uporabljenih izdelkov, ki niso postali odpadki, izdelkom, ki imajo premalo izkoriščeno vrednost v gospodarstvu ali tistim, ki bodo postali odpadki, čeprav niso izgubili uporabne vrednosti. Cilj druge ravni je preprečiti, da bi bili tovrstni izdelki zavrženi in najti načine, kako jih vrniti v gospodarstvo.
Primer Ekohotela Koroš: Marmelade polnimo v različne steklene embalaže od prej uporabljenih izdelkov

3) Priprava za ponovno uporabo
Prizadevanje za čiščenje, popravilo in obnovo predmetov, ki so postali odpadki, da bi lahko ponovno postali izdelki. 
Primer Ekohotela Koroš - re-design starega pohištva iz masivnega lesa za ponovno uporabo 

4) Recikliranje / kompostiranje / 
Četrta raven hierarhije se ukvarja vprašanjem, kaj je v idealnem scenariju zadnja možnost za ohranjanje materialov v trajnostnem upravljanju z viri. Predvsem gre za vprašanje, kako ločeno zbrane odpadke preoblikovati v visokokakovostne sekundarne surovine. Ta raven odseva tretjo raven trenutne EU hierarhije odpadkov.
Primer Ekohotela Koroš - zbiranje kakovostnih organskih snovi za sredstva za izboljšanje tal s kompostiranjem

5) Snovna in kemična izraba
EU hierarhija odpadkov umešča energijsko izrabo takoj za recikliranjem, medtem ko Zero Waste hierarhija prioritetno umešča izrabo materialov iz mešanih odpadkov in zavržkov iz postopkov razvrščanja. To je bolje usklajeno z vizijo krožnega gospodarstva, ki je v osnovi vezano na ohranjanje materialov in virov, toplotna obdelava pa se kaže kot »uhajanje virov«. Postopki materialne izrabe in biološke obdelave mešanih odpadkov v sistemih z visokimi stopnjami ločenega zbiranja zagotavljajo stroškovno učinkovit način za ohranjanje vrednosti virov ob hkratnem zmanjšanju odlaganja
Primer Ekohotela Koroš – klet ohlajamo z toplotnimi črpalkami na zrak in tako pridobivamo toplo vodo za goste

6) Upravljanje z ostanki
Trenutno evropska zakonodaja zavezuje k ločenemu zbiranju odpadkov, kar omogoča, da se večina biološko aktivnih odpadkov izloči od preostanka odpadkov. S predhodno biološko stabilizacijo je odpadke mogoče varno odložiti, kar se v celoti sklada z Direktivo o odlagališčih in z njo povezano obveznostjo predhodne obdelave. Sistemi so zasnovani tako, da povečujejo količino ločeno zbranih organskih odpadkov in zmanjšujejo količino preostanka odpadkov. Prehod, ki ga bomo doživeli v Evropi v prihodnjih letih, je v veliki meri odvisen od uspešnosti pri uvajanju sistemov brez odpadkov, delovanja na prvih ravneh hierarhije. V procesu pričakujemo zmanjšanje količine preostanka odpadkov, potrebna pa bo tudi prilagodljivost za nove razmere.

7) Nesprejemljivo
Nova hierarhija za nesprejemljive označuje možnosti, ki ovirajo prehod v krožno gospodarstvo, uničujejo vire in/ali so okoljsko nesprejemljive: odlaganje nestabiliziranih odpadkov, smetenje, kakršna koli oblika sežiganja ali sosežiganja mešanih odpadkov s kisikom ali brez. Naštete možnosti morajo čim prej postati del preteklosti, saj so v nasprotju z evropskimi cilji razogličenja in privlačijo naložbe, ki bi morale biti usmerjene na najvišje ravni hierarhije.

Vključevanje skupnosti
Za uspeh Zero Waste načrta na kateremkoli nivoju, je bistveno izobraževanje in sodelovanje skupnosti. Prebivalce Jamnice, obiskovalce Single Trail Parka in goste Ekohotela Koroš moramo spodbujati, da načrtujejo in aktivno sodelujejo pri snovanju sistemov upravljanja z viri, ki se usmerjajo k zmanjševanju nastajanja odpadkov.
 

Ločeno zbiranje odpadkov v Ekohotelu Koroš


Za ohranjanje uporabnosti materialov je potrebno ločeno zbiranje vsaj izdelkov za ponovno uporabo, različnih materialov za recikliranje, zavržene hrane in zelenega odreza z vrtov, ter ostanka mešanih odpadkov. Zero Waste skupnosti v Evropi dokazujejo, da z ločenim zbiranjem lahko dosežemo 80 % do 90 % recikliranja. V takšnih skupnostih na leto nastane manj kot 100 kg ostanka mešanih komunalnih odpadkov na prebivalca. Zaradi preprečevanja nastajanja odpadkov in zato, da zagotovimo čiste, ločene materiale na izvoru, je potrebno spodbujati zbiranje od vrat do vrat ( sobe do sobe) .
 

 

Seznam ODLAGALIČ / ZBIRALIŠČ ODPADKOV  - Ekohotel Koroš
                 
Št. Prostor plast. + ploč. steklo embal organski papir mešani o.  
1 Soba 11     1     1  
2 Soba 10     1     1  
3 Soba 9     1     1  
4 Soba 8     1     1  
5 Soba 7     1     1  
6 Soba 6     1     1  
7 Soba 3     1     1  
8 Soba 2     1     1  
9 Soba 1     1     1  
10 Hodnik 1 1     1    
11 Pralnica         1 1  
12 Kuhinja 1   1 1   1  
13 Jedilnica 1 1     1 1  
14 Klubska soba              
15 Ženski  WC           1  
16 Moški WC           1  
17 Veranda 1 1 1 1 1 1  
18 Zunanji WC           1  
19 Camper Stop 1 1 1 1 1 1  
20 Bivak Kašča 1         1  
21 Bivak Trail 1         1  
22 Parkirišče              
                SKUPAJ
SKUPAJ   7 4 12 3 5 19 50

 

 

Ločeno zbiranje od vrat do vrat bomo nadgradili z lokalnimi zbirnimi točkami ( hotel, stara hiša, camper stop), ki bodo omogočale varno oddajanje in ločevanje izdelkov za ponovno uporabo, recikliranje, pa tudi ločeno zbiranje nevarnih odpadkov.
V ekohotelu Koroš uporabljamo te simbole:


 

Zniževanje količin mešanih ostankov odpadkov

Del odpadkov, ki jih ne moremo ponovno uporabiti, reciklirati ali kompostirati, moramo znižati na najmanjšo možno mero. Te odpadke moramo ohranjati dobro vidne, saj to spodbuja njihovo nenehno zniževanje. Sprotna analiza ostankov odpadkov je pomembna zato, da lahko čim bolje izkoristimo sistem ločenega zbiranja ali sistem ponovne uporabe.

INFORMIRANJE IN KOMUNICIRANJE Z GOSTI - »nekaj nasvetov, kako lahko tudi vi postanete del Zero Waste koncepta«:
Mediji: Eko brošura, informacijska mapa, nalepke, spletna stran


Slogan: »živimo z naravo« mora goste spremljati na vsakem koraku od prve informacije na spletni strani do koša za odpadke v sobi

Primeri:
Odpadke ločujte v zabojnikih za ločeno zbiranje.
Pijte vodo iz pipe, namesto iz plastenk.
Ugašajte luči v sobi.
Po nakupih se odpravite z vrečkami za večkratno uporabo ali s košarico.
Po tuširanju brisačo posušite in ponovno uporabite.
Naložite si le toliko hrane, kot jo boste resnično pojedli.
 

Koristne informacije: https://www.lonelyplanet.com/articles/how-to-reduce-your-use-of-plastic-on-a-trip


 

 

 


Posestvo kmetije Koroš je tipičen koroški celk, v preteklosti samooskrbna kmetija, ki ima lasten gozd, travnike, pašnike, sadovnjake in njive.

Več o ekološki pridelavi:

NAŠ PRISPEVEK K VAROVANJU NARAVE

VAŠ PRISPEVEK K VAROVANJU NARAVE


Ekohotel Koroš PDF predstavitev

 

 

     bike gifts

Spremljaj nas na: